Felvételi eljárás

Felvételi időpontok a 2019-2020-as tanévre

Korai jelentkezési határidő

Azok a jelentkezők, akik pénzügyi támogatásért folyamodnak egy harmadik félhez (pld. Visegrád Scholarship Fund) 2018. november 13-ig nyújthatják be jelentkezésüket, s ezen jelentkezésnek minden szükséges dokumentumot tartalmaznia kell, a nyelvtudást igazoló dokumentumot is. Amennyiben a jelentkező a CEU által biztosított ösztöndíjra is pályázik, annak elbírálása a normál felvételi eljárás keretében történik majd.

Jelentkezési határidő: 2019. február 1.

2019. március 16.

Teljes jelentkezési anyagok leadásának határideje. Az éppen CEU-n tanuló MA diákok is eddig adhatják be jelentkezésüket, ha doktori programban szeretnének továbbtanulni.

Meghosszabbított jelentkezési határidő

Egyes tanszékek meghosszabbíthatják a jelentkezési határidőt, de legkésőbb 2019. június 1-ig minden jelentkezésnek be kell érkeznie. Ilyen esetben a tanszéki honlapokon talál majd bővebb információt.

*********

Kivonat az Akkreditációs kérelem doktori iskola létesítésére és működésére történelemtudományokból (2004. június 15.) dokumentumból

4. A felvételi eljárás, a legjobbak kiválasztása

A jelentkezőkről

Minden jelentkezőnek meg kell felelnie a CEU általános felvételi előírásainak.

A CEU általános felvételi előírásai mellett a doktori iskola két programja további feltételek teljesítését is előírja a jelentkezők számára.

A középkortudományi programra jelentkezőknek még az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

a CEU Középkortudományi Tanszéke által nyújtott MA diplomával kell rendelkezniük, magas színvonalú MA szakdolgozatot és ígéretes doktori kutatási témát kell benyújtaniuk;

más egyetemek végzősei esetén MA diplomájuknak a középkortudományok egyik területéről kell származnia, MA szakdolgozatukról háromoldalas összefoglalót kell benyújtaniuk angol nyelven, számot kell adniuk korábbi középkori tanulmányaik interdiszciplináris jellegéről, valamint arról, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a kutatási módszerekről.

Emellett a jelentkezők számára követelmény legalább egy középkori nyelv (latin, görög, egyházi ószláv, héber, arab) a tanulmányaik végzéséhez szükséges szintű ismerete, vagy – ha a kutatási téma ezt szükségessé teszi – egyéb nyelvek hasonló szintű ismerete is. Továbbá, az angol mellett egy modern nyelv (német, francia, olasz, vagy a régión kívülről érkezett hallgatók esetében Közép- vagy Kelet-Európa egyik nyelve) ismerete úgyszintén előírás.

Az összehasonlító történettudomány programra jelentkezőknek még az alábbi követelményeket kell teljesíteniük: történelemből a CEU által kiadott MA diplomával rendelkeznek; egyéb egyetemek MA diplomáival vagy azzal egyenértékű diplomákkal rendelkeznek történelemből; vagy a történelem határ- vagy rokonterületein MA diplomával rendelkeznek.

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő január eleje a külső és március vége a belső érdeklődők (az MA programba jelenleg beiratkozott hallgatók) számára. A jelentkezőket a program doktori tanácsának döntéséről a beiratkozás tárgyévében, június elején értesítik.

Jelentkezési és felvételi eljárás

Évente 12-15 hallgatót vesznek fel a doktori iskolába, 6-8 jelentkezőt az összehasonlító történettudományi és újabb 6-8 jelentkezőt a középkortudományi programra. A felvételre jelentkező hallgatóknak angol nyelvből az alábbi követelmények legalább egyikét teljesíteniük kell:

TOEFL/Essay (számítógépes) 250/5

TOEFL/Essay (hagyományos) 600/5

IELTS 7

Cambridge Proficiency Examination C

Cambridge Advanced English Test A

A jelentkezők felmentést kérhetnek ezen követelmények alól, ha legalább két egymást követő tanévet egy elismert, angol nyelven oktató egyetemen töltöttek az elmúlt öt év során; jelenlegi CEU hallgatók vagy itt szereztek diplomát; illetve anyanyelvük angol.

Minden jelentkező tanulmányi átlaga – 4-es fokozatú skálán (GPA) – 3,3 vagy annál magasabb kell, hogy legyen. Emellett az is követelmény, hogy a jelentkezők MA szakdolgozatukon keresztül bemutassák képességüket önálló tudományos kutatás végzésére és benyújtsák a doktori disszertációjukhoz vezető kutatásuk tervezetét. A kutatás témájának kapcsolódnia kell a doktori program által lefedett földrajzi régiókhoz és illeszkednie kell a programban oktatók által témavezethető tudományterületekhez. A doktori kutatási terv bemutatása mellett a jelentkezőknek három ajánlólevelet, a vonatkozó egyetemi és posztgraduális képzést igazoló bizonyítványaikat, valamint egy háromoldalas kutatási tervezetet is be kell nyújtaniuk. Amennyiben a korábbi tanulmányaikat igazoló dokumentáció nem teljes, a jelentkezőknek ajánlatos azt a tanulmányok befejezését követően azonnal pótolni. A felvételre vonatkozó döntések a jelentkezők várható kutatási eredményeinek értékelésén alapulnak, amit a fenti követelmények jól mutatnak.

A fenti követelményeket teljesítő jelentkezők felvétele vagy elutasítása felvételi rangsor alapján történik, melyet a pályázati anyagok áttekintése és (külső pályázók esetén) a CEU egy vagy több oktatójával folytatott felvételi beszélgetés alapján állítanak össze. Minden oktatóval szembeni elvárás, hogy aktívan részt vegyen a kiválasztási folyamatban azáltal, hogy a saját szakterületére vonatkozó pályázatok elbírálásában közreműködik. Az oktatók ajánlásai alapján a program doktori tanácsa elkészíti a felvételizők rangsorát, ami részletes megvitatásra kerül azon értekezleten, melyre a program minden oktatója meghívást kap. A rangsor véglegesítése ezen értekezlet eredményeként történik.

A felvételi folyamat és az előzetes tanulmányok vizsgálata

A PhD felvételi eljárás során a felvételi anyagokkal foglalkozó bizottság megvizsgálja, hogy az MA fokozattal rendelkező jelentkező milyen képzési rendszerben és milyen szakos követelmények szerint szerezte meg előző diplomáját. A vizsgálat alapvetően két kérdéskört vesz figyelembe.

Egyrészt azt, hogy a Történeti Doktori iskolába jelentkező korábbi történeti tanulmányai mennyiben illeszkednek az általános európai történész képzési strukturákhoz, vagy attól milyen mértékben térnek el. Másrészt vizsgálják azt, hogy ha a jelentkező előző diplomáját nem történész képzés keretében szerezte, akkor milyen történeti studiumokat folytatott eddig, illetve korábbi diplomája mennyiben alkalmas arra, hogy részt vehessen a Történeti Doktori Iskola képzésében. A vizsgálat alapvetően a jelentkező által benyújtott dokumentumokra épül, amely korábbi tanulmányainak a hivatalos dokumentációját jelenti. A bizottságnak lehetősége van arra is, hogy egyes esetek elbírálása kapcsán további dokumentumokat kérjen be a jelentkezőtől, amelyek részletesebb információkat tartalmaznak az előző felsőoktatási intézmény tanulmányi és diploma követelményeiről, a képzés rendszeréről és az egyes tantárgyak konkrét tartalmáról, követelményi előírásairól.

A megvizsgált dokumentumok alapján a felvételi bizottság a következő döntéseket hozza:

A jelentkező korábbi tanulmányait megfelelőnek tartja ahhoz, hogy doktori tanulmányokat folytasson a Történeti Doktori Iskolában.

A jelentkező korábbi tanulmányainak egy részét megfelelőnek tartja ahhoz, hogy doktori tanulmányait megkezdhesse Történeti Doktori iskolában, de további tanulmányi követelményeket ír elő. Ezeket a követelményeket a kiegészítő alaptanulmányok elvégzésével lehet teljesíteni (kiegészítő alapkurzusok és alapvizsgák). A felvételi bizottság ebben az esetben tételesen felsorolja azokat a követelményeket, amelyeket a hallgatónak teljesítenie kell doktori tanulmányainak első évében, a doktori alapképzés záróvizsgájának letétele előtt. Csak ezek sikeres teljesítése után bocsátható a doktorandusz a doktori alapképzés záróvizsgájára. Ezen tanulmányi követelmények részletes leírását a doktori képzés programjának leírása tartalmazza.

A jelentkező korábbi tanulmányait a felvételi bizottság nem tartja megfelelőnek ahhoz, hogy doktori tanulmányokat folytasson a Történeti Doktori Iskolában. Ebben az esetben a felvételt elutasítják. Ugyanakkor a bizottság javaslatot tehet arra, hogy milyen további tanulmányok illetve diplomák megszerzése esetén lát lehetőséget (pl. saját MA elvégzése) arra, hogy a későbbiekben a jelentkező sikeresen jelentkezhessen a doktori programba.